direct naar inhoud van 2.6 Water
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

2.6 Water

Bij ruimtelijke plannen dient een watertoets te worden uitgevoerd. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid, zoals de vierde Nota Waterhuishouding en Waterbeleid 21e eeuw en de "Europese Kaderrichtlijn".

Er wordt naar gestreefd om het bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Er moet worden aangegeven of en op welke wijze de waterhuishouding wordt beïnvloed en op welke wijze negatieve effecten worden voorkomen of gecompenseerd.

Op dit moment vindt onderzoek naar afkoppeling en infiltratie plaats.

Deze materie wordt verder vanzelfsprekend besproken met het Waterschap.

P.M.