direct naar inhoud van Artikel 7 Wonen
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

Artikel 7 Wonen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aanhuisverbonden beroep;
 • b. de waterhuishouding;

met daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, tuinen en erven.

7.2 Bouwregels

Op de voor Wonen aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

7.2.1 Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw i.c. woonhuis mag vrijstaand of halfvrijstaand worden gebouwd,
 • c. de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder dan 5 m bedragen;
 • d. de afstand van een vrijstaand woonhuis en van de vrijstaande zijde van een halfvrijstaand woonhuis tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)', mag de goot- en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;
 • f. in geval van een aangeduide goothoogte mag de dakhelling niet minder dan 25° en niet meer dan 60 º bedragen;
 • g. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp mogen gehandhaafd worden.
7.2.2 Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen

Voor een aanbouw, een uitbouw en een bijgebouw gelden de volgende regels:

 • a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 3 m bedragen;
 • b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het achter de voorgevel van het hoofdgebouw en in het verlengde daarvan gelegen bouwperceel, verminderd net de oppervlakte van het hoofdgebouw;
 • d. in afwijking van lid c mag de gezamenlijke oppervlakte meer bedragen dan 50%, mits de gezamenlijke oppervlakte van de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 20 m²;
 • e. met dien verstande dat bij de berekening de oppervlakte van de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen voor zover gelegen binnen het bouwvlak tussen het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw niet wordt meegerekend; bovendien mag de gezamenlijke oppervlakte bij een vrijstaand of halfvrijstaand woonhuis niet meer bedragen dan 70 m2;
 • f. de goothoogte van een aanbouw, een uitbouw of een aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot niet meer dan 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • g. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 5 m bedragen;
 • i. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp mogen gehandhaafd worden.
7.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. indien zij vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid.
7.3.1 Procedure

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in lid 11.2 vermelde voorbereidingsprocedure.

7.4 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

 • a. lid 7.2.1 onder e en toestaan dat de goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot niet meer dan 2 m;
 • b. lid 7.2.1 onder g ten behoeve van een verhoging of verlaging van de dakhelling, danwel de toepassing van een platte dakafdekking;
 • c. lid 7.2.2 onder a en toestaan dat de afstand van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan wordt verkleind en niet minder dan 1 m mag bedragen;
 • d. lid 7.2.2 onder c en d en toestaan dat ten behoeve van de vervanging van alle bijgebouwen, met een gezamenlijk oppervlakte tussen de 50 tot 100 m2, door één bijgebouw met een gelijk oppervlak;
 • e. lid 7.2.2 onder c en d en toestaan dat ten behoeve van de vervanging van alle bijgebouwen, met een gezamenlijke oppervlakte van 100 m2 en meer, door één bijgebouw van maximaal 100 m2.
7.4.1 Afwegingskader

Een in lid 7.4 genoemde ontheffing kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid.
7.4.2 Procedure

Voor een besluit tot ontheffing geldt de in lid 11.2 vermelde voorbereidingsprocedure.