direct naar inhoud van 5.2 Nadere toelichting op de regels
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

5.2 Nadere toelichting op de regels

Bedrijf

Deze bestemming betreft de locatie waar thans al sprake is van bedrijvigheid aan het Oosteinde. Hier is de mogelijkheid voor een bedrijfswoning opgenomen in een nieuw bouwvlak. Voor het overige is het hoveniersbedrijf specifiek bestemd.

Centrum

De centrumbestemming betreft een mengbestemming en laat verschillende functies toe, die tot op zekere hoogte onderling uitwisselbaar zijn. Op deze manier wordt een evenwicht beoogd tussen een zekere mate van flexibiliteit die vereist is voor een soepel verloop van functies in het centrumgebied enerzijds, en een ruimtelijke afweging ten aanzien van de toegelaten functies en de voorwaarden waaronder deze kunnen bestaan anderzijds.

Voor dit bestemmingsplan is de mogelijkheid voor een (bedrijfs)woning opgenomen op de verdiepingen van de aangegeven bestemming.

Kantoor

Uit artikel 1 (Begrippen) volgt, dat binnen de kantoorbestemming beperkt een baliefunctie is toegestaan (want het publiek wordt niet rechtstreeks te woord gestaan of geholpen).

Maatschappelijk

Deze bestemming voorziet primair in een aantal uiteenlopende, min of meer openbare functies op sociaal, medisch, cultureel en maatschappelijk gebied.

Sport

Relevant binnen deze bestemming is, dat in beginsel binnen het bouwvlak moet worden gebouwd. Het betreft hier gebouwen ten dienste van de sportvoorzieningen. Per bouwvlak zijn de bouwmogelijkheden aangegeven. Voor een deel van de bestemming mag het gebied worden gebruikt ten behoeve van evenementen en parkeren.

Tuin

Deze bestemming is toegekend voor de gronden die horen bij de bestemming "Wonen" en zijn ingericht als tuin.

Verkeer - Verblijfsgebied

Deze bestemming heeft vooral betrekking op wegen met het karakter van een woonstraat. Daarnaast zijn diverse andere functies toegestaan, waaronder parkeren

Wonen

Deze bestemming is toekend aan de woonbestemmingen. Naast een woning is een aan huis verbonden beroep toegelaten. Voor twee locaties zijn nevenfuncties in de vorm van een kantoor en een fietsenreparatie en fietshandel toegelaten.

Verder zijn er specifieke bebouwingsbepalingen opgenomen voor de te onderscheiden woonlocaties.

Leiding - Gas

Deze bestemming is toekend aan het gebied waarvoor een beschermingszone geldt. Het betreft een zogenaamde dubbelbestemming.

Anti-dubbeltelregel

Deze regeling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt betrokken.

Algemene gebruiksregels

Gebruik mag uitsluitend plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit volgt uit de Wro. Om iedere discussie te voorkomen, is ten aanzien van een tweetal gebruiksvormen expliciet aangegeven dat dit hoe dan ook als strijdig gebruik wordt aangemerkt. Zo is in verband met geschrapte bordeelverbod expliciet opgenomen dat onder strijdig gebruik in ieder geval wordt verstaan het gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting. Het feit dat een bijzondere gebruiksbepaling is opgenomen betekent overigens niet dat met behulp van een a contrario-redenering ander gebruik toelaatbaar moet worden geacht. Het gebruik zal steeds moeten worden getoetst aan de doeleindenomschrijving in samenhang met de verbeelding en de bouwregels.

Algemene ontheffingsregels

In deze regel is aan burgemeester en wethouders een ontheffingsbevoegdheid toegekend voor een aantal nader omschreven ontheffingen.

Indien de verbeelding niet geheel blijkt overeen te stemmen met de werkelijke afmetingen in het terrein kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van het plan teneinde afwijkingen op ondergeschikte punten mogelijk te maken. De bepaling geeft de voorwaarden aan waaronder een dergelijke ontheffing kan worden verleend.

Voorts is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor onderdelen van hoofdgebouwen.

Het verlenen van ontheffing mag geen automatisme zijn. Burgemeester en wethouders zullen het verlenen van ontheffing moeten afwegen en motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Algemene wijzigingsregels

Deze regels bevatten diverse wijzigingsbevoegdheden. Deze zijn afgeleid uit de vigerende plannen en bieden in beginsel noch een verruiming, noch een inperking ten opzichte van deze reeds bestaande bevoegdheden. Aan de wijzigingsbevoegdheden zijn onder meer parkeernormen verbonden. Dit laatste hangt onder andere samen met het feit dat de bouwverordening op termijn geen stedenbouwkundige regels en dus ook geen parkeernormen meer zal bevatten.

Algemene procedureregels

In dit artikel is voorgeschreven welke voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd bij het voornemen tot het verlenen van ontheffing dan wel tot het opleggen van een nadere eis.

Overgangs- en slotregels

Bouwwerken die op het tijdstip van de tervisielegging van het plan bestaan, in uitvoering zijn of mogen worden gebouwd krachtens een op dat moment reeds aangevraagde bouwvergunning mogen in beginsel gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijkingen naar hun aard niet worden vergroot. Bij de vraag of de afwijking wordt vergroot kan ook het gebruik relevant zijn.

In het tweede lid is het gebruiksovergangsrecht opgenomen. Bestaand gebruik mag in beginsel worden gehandhaafd. Ook is een uitsluitingsclausule opgenomen voor gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Illegale bouwwerken en/of illegaal gebruik vallen niet onder het overgangsrecht. Daarnaast eindigt de bescherming van het overgangsrecht indien het afwijkende gebruik langer dan een jaar wordt onderbroken.