direct naar inhoud van 4.1 Middengebied
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

4.1 Middengebied

4.1.1 Algemeen

De gemeenteraad van Dalfsen hecht er aan dat de aanwezige sportvoorzieningen in het centrum van het dorp blijven. Op deze manier blijven deze voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar, met name ook voor kinderen.

In verband met de beoogde uitbreiding van woningbouw Westerbouwlanden-Noord zal het evenemententerrein aan de Bosmansweg en het clubgebouw van de motorsport hier moeten verdwijnen. Beide vinden ook hun plaats in het middengebied.

Deze verplaatsing past goed in het uitgangspunt dat de gemeenteraad hanteert bij het toekomstige gebruik van de gronden in het middengebied. De raad is van mening dat de gronden meer doelmatig en daarom multifunctioneel moeten worden gebruikt.

De aanduiding "evenemententerrein" is onder andere opgenomen voor de gronden van het ijsbaancomplex. Het is de bedoeling dat de huidige ijsbaan wordt gedempt tot circa 30 cm onder het maaiveld. 's Winters komt hier een laagje water in te staan. Deze gronden hebben de bestemming "sportdoeleinden". Het is de bedoeling dat de gronden incidenteel ook voor andere doeleinden, zoals evenementen moeten kunnen worden gebruikt. Het gaat dan met name om parkeerfuncties.

Een aantal bewoners van de Pr. Beatrixlaan is het hiermee niet eens en heeft beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 17 februari 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan "Nieuwleusen 2007". Het beroep is gegrond verklaard en de aanduiding "evenementen toegestaan" op de plankaart is doorgehaald.

Op basis van deze uitspraak hebben wij vastgesteld, dat er in beginsel ruimtelijke mogelijkheden zijn om ten hoogste vijf evenementen te verplaatsen naar het middengebied. Wel zal de gemeente nader (akoestisch) onderzoek moeten instellen, om vast te kunnen stellen of deze ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Daartoe hebben wij nader onderzoek laten verrichten door Tauw Deventer. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het akoestisch rapport welke in het bestemmingsplan is gevoegd.

In de nota van zienswijzen met de bewoners van de Pr. Beatrixlaan zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het gebruik van het ijsbaancomplex. De afspraken zijn toegevoegd aan de nota van zienswijzen.

4.1.2 Bouwperceel voor twee clubgebouwen

In het vastgestelde bestemmingsplan "Nieuwleusen 2007" is een bouwperceel opgenomen voor vier clubgebouwen: paardensportverenigingen, korfbalvereniging, ijsclub en motorsportvereniging. De maximale bebouwingsoppervlakte bedraagt 2.700 m2.

Omdat de korfbalvereniging een plaats krijgt op het voetbalcomplex van de SV Nieuwleusen en het bestaande gebouw van de ijsclub wordt gerenoveerd wordt het bouwperceel aangepast (maximale bebouwingsoppervlak zal maximaal 750 m2bedragen). De begrenzing van het bouwperceel wordt aan de Westzijde met 25 m verkleind.

Er wordt voor de volledigheid op gewezen dat dit bouwperceel voor het grootste gedeelte niet binnen de aanduiding "evenemententerrein" ligt.

4.1.3 Clubgebouw Korfbalvereniging d' Ommerdieck.

In tegenstelling tot eerdere plannen wordt er voor gekozen de korfbalvereniging een clubgebouw te laten realiseren aan de zuidkant van het huidige gebouw. Toekomstige uitbreiding van gebouwen kan binnen dit kader plaatsvinden. De bouwhoogte bedraagt ten hoogste 7 m (optie 2) en voor nieuwbouw 10 m (optie 1).

4.1.4 Clubgebouw IJsclub

Omdat het huidige clubgebouw van de ijsclub wordt gerenoveerd, zal aan deze locatie alsnog de aanwezige bouwmogelijkheid opnieuw worden toegekend.