direct naar inhoud van 3.6 Archeologie
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

3.6 Archeologie

Archeologische waarden worden in toenemende mate in de planvorming betrokken. Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Hierin is geregeld dat gemeenten zelf de verantwoordelijkheid hebben voor hun archeologisch erfgoed dragen. Archeologie is niet meer uitsluitend een wetenschappelijke aangelegenheid. Archeologie wordt nu afgewogen tegen andere gemeentelijke belangen. Doordat de verantwoordelijkheid nu bij de gemeente ligt, kan de gemeente zelf de nadruk leggen op die delen van de geschiedenis die de bewoners belangrijk vinden. Archeologie is daardoor meer dan een verplichting van overheidswege: het kan een bindend element in de gemeente worden, een gedeeld verleden. Het staat de gemeente vrij om in uitzonderlijke gevallen beargumenteerd van het beleid af te wijken.

In 2008 is door de gemeente het archeologische beleidsplan gemeente Dalfsen met bijbehorende archeologische beleidskaart vastgesteld. Hierop is voor de gehele gemeente vastgesteld in welke delen geen archeologisch onderzoek hoeft te worden verricht, en in welke delen wel onderzoek wordt gevraagd.

Het gehele plangebied is aangegeven als een gebied met een lage verwachting (zie afbeelding 4). Hier is geen archeologisch onderzoek nodig; het gebied heeft ofwel een lage verwachting ofwel eerder archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er geen of geen verwachtings- of waardevolle archeologie meer aanwezig is.