direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Welstandsnota

In de Woningwet is vastgelegd voor welke bouwwerkzaamheden een bouwvergunning nodig is. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is bepaald welke bouwwerken vergunningsvrij zijn en voor welke bouwwerken een bouwvergunning aangevraagd moet worden. Alle vergunningplichtige bouwwerken dienen in principe te worden getoetst aan welstandseisen. Ook de gemeente Dalfsen heeft in 2004 voor haar grondgebied een Welstandsnota opgesteld. In de kernen (bebouwde kommen) van de gemeente Dalfsen heeft het ruimtelijk beleid, vastgelegd in bestemmingsplannen, met name een conserverende en beherende insteek. In de bestemmingsplannen voor de verschillende kernen wordt vermeldt dat de stedenbouwkundige karakteristiek van de bebouwing niet mag worden aangetast of dat de uiterlijke kenmerken van de woonsfeer van het betreffende perceel zoveel mogelijk gehandhaafd dienen te blijven.

2.5.2 Stedelijk Waterplan

De gemeente Dalfsen heeft in 2007 het Waterplan Dalfsen vastgesteld. In dit waterplan bevestigt de gemeente de rol en het belang van water in de ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat "ruimte voor water" in de plannen wordt opgenomen en dat in het kader van ruimtelijke ordening bestemming ervan plaatsvindt (conform de Wet ruimtelijke ordening).

2.5.3 Structuurplan Nieuwleusen

In het structuurplan Nieuwleusen van 1994 wordt aangegeven, dat gestreefd moet worden de langgerekte structuur te doorbreken, waardoor iets nieuws wordt toegevoegd aan de dorpsstructuur. Verdergaande integratie dan wel samenvoeging van de beide dorpsdelen dient daarbij mede richtinggevend te zijn. Om de langgerekte structuur te doorbreken is gekozen de toekomstige dorpsuitbreiding in de vorm van een cirkel te realiseren. Door de gekozen vorm is een snelle bereikbaarheid van een aantal voorzieningen mogelijk. De tussen het noordelijk en zuidelijk dorpsdeel aanwezige langzaamverkeersroute is op de nieuwe fietsroute (voormalige hoogspanningszone) aangesloten. Hierdoor is een goed langzaamverkeersstelsel ontstaan. Het snijpunt van deze beide routes is tevens het (fysiek) middelpunt van de cirkel die de begrenzing van de dorpsuitbreidingen heeft bepaald. In het structuurplan wordt aangegeven, dat vanuit praktische overweging eerst aan de westzijde woningbouw wordt gerealiseerd en eventueel op termijn aan de oostzijde van Nieuwleusen.

Doordat de beide winkelcentra door verbouwing en uitbreiding zijn versterkt en geoptimaliseerd zullen beide winkelgebieden blijven bestaan.

Het toekomstige bedrijventerrein zal volgens het structuurplan gerealiseerd worden aan de westzijde van de Jagtlusterallee, tussen de Rollecate en de Meeleweg. Deze locatie is goed te verkavelen vanwege vorm en beschikbare oppervlakte.