direct naar inhoud van 1.2 Planbeschrijving
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

1.2 Planbeschrijving

Het bestemmingsplan "Nieuwleusen 2007" voorziet primair in het actualiseren van het bestaande kaartbeeld aan de feitelijke situatie. In een enkele uitzonderingssituatie is er ook ruimte geboden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals die bijvoorbeeld in het middengebied werden voorzien.

De gemeente Dalfsen is al langere tijd bezig het middengebied te herstructureren en de sportvoorzieningen aan te passen aan de eisen van deze tijd.

De projectgroep middengebied heeft eind 2008 een advies uitgebracht aan de gemeenteraad.

Op 29 juni besloot de gemeenteraad financiƫle middelen beschikbaar te stellen voor:

 • kunstgrasvelden voor voetbal en korfbal op huidig terrein SV Nieuwleusen;
 • uitbreiding clubhuis SV Nieuwleusen in verband met een eigen clubgebouw voor de korfbalvereniging D'Ommerdieck;
 • draaiing en vergroting oefenveld USV; waarbij het veld een afmeting krijgt van een wedstrijdveld;
 • vier kunstgrasbanen voor tennisvereniging Nieuwleusen;
 • een nieuw clubgebouw voor de hippische sport met een nieuw buitenbak;
 • een nieuw clubgebouw voor motorclub Nieuwleusen;
 • renovatie van het clubgebouw van ijsclub Nieuwleusen en demping ijsbaan tot 30 cm onder maaiveld, maar dan zonder verharding;
 • aanleg parkeervoorzieningen op huidig terrein hippische sport;
 • een nieuw evenemententerrein met gecombineerd gebruik door de hippische sport;
 • aanleg Jongerenontmoetingspunt (JOP) en skatevoorziening;
 • renovatie parkeerplaats bij sporthal de Schakel.

Het besluit over het project heeft ruimtelijke consequenties, omdat niet alle voorzieningen in het nieuwe bestemmingsplan passen. Daarom zal het bestemmingsplan "Nieuwleusen 2007" op onderdelen gewijzigd moeten worden.

Bovendien zal in het plan een aantal lopende en al afgeronde projecten worden meegenomen, waarvoor het bestemmingsplan alsnog moet worden aangepast. Deze projecten zijn in bepaalde gevallen al in het bestemmingsplan "Nieuwleusen 2007" opgenomen, maar past de gewenste planologische ontwikkeling niet geheel in het al aanwezige planologische kader.

In andere gevallen is er een binnenplanse ontheffing of een projectbesluit verleend.

In een enkel geval wordt een omissie in het plan hersteld.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

 • Pr. Beatrixlaan 2 (functiewijziging gebouw apotheek Nieuwleusen).
 • Project Vijverlaan 2 (vergroten woning en kantoorfunctie).
 • Oosteinde ongen. (bouw bedrijfswoning).
 • Aanpassen bouwblok naast het gezondheidscentrum (noordzijde).
 • Rollecate.
 • Appartement Woon-Winkel Fonds.
 • Uitbreiding Tweemaster.
 • Sportvoorzieningen middengebied.