direct naar inhoud van Artikel 7 Sport
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

Artikel 7 Sport

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Sport ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen;
 • b. voor een evenemententerrein indien en voorzover de gronden zijn aangeduid met 'evenemententerrein' voor evenementen van maximaal 5 per jaar, zoals tentoonstellingen, (jaar)markten, kermissen, sportmanifestaties en daarmee gelijk te stellen andere evenementen in de open lucht;
 • c. voor zover de gronden zijn aangeduid:
  • 1. 'specifieke vorm van verkeer - parkeerterrein 1', voor uitsluitend parkeren en stalling tijdens de jaarlijkse Oranjefeesten ten dienste van uitsluitend (vracht-)auto's en caravans van exploitanten;
  • 2. 'specifieke vorm van verkeer - parkeerterrein 2', voor uitsluitend parkeren en stalling tijdens ten dienste van de jaarlijkse Oranjefeesten

met daarbijbehorende:

 • d. gebouwen - een bedrijfswoning daaronder niet begrepen;
 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • f. werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden;
 • g. wegen;
 • h. paden;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. parkeervoorzieningen.
7.2 Bouwregels

Op de voor ' Sport aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

7.2.1 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 • c. Indien en voorzover geen bouwhoogte op de plankaart is aangegeven mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlakte (m2)', de oppervlakte van de bebouwing niet meer mag bedragen dan de op de plankaart is aangegeven.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,50 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een lichtmast mag niet meer dan 20 m bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.