direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Centrum ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, niet zijnde supermarkten en bouwmarkten;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoor;
 • d. één (bedrijfs)woning, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep, op de verdieping(en);
 • e. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in de categorie A en B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging, die deel uitmaakt van deze regels;

met daarbijbehorende:

 • f. gebouwen;
 • g. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • h. werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden;
 • i. tuinen;
 • j. erven;
 • k. terreinen;
 • l. wegen en paden;
 • m. parkeervoorzieningen;
 • n. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • o. groenvoorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op de voor ' Centrum ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

4.2.1 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'kap', een kap is voorgeschreven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)', de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', het aantal woningen meer mag bedragen dan de op de plankaart aangegeven aantal.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid.
4.4 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

 • a. 4.2.2 en een bouwhoogte toestaan van maximaal 5.50 m.
4.4.1 Afwegingskader

Een in 4.4 genoemde ontheffing kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid.
4.4.2 Procedure

Voor een besluit tot ontheffing geldt de in 15.1 vermelde voorbereidingsprocedure.