direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Bestemmingsplan "Lemelerveld 2006"

De locatie ligt binnen het plangebied waarvoor op 24 september 2007 het bestemmingsplan “Lemelerveld 2006” is vastgesteld. De herziening borduurt voort op de in dat plan opgenomen toelichting en regels. De plankaart wordt herzien zoals op de bij deze herziening behorende plankaart is aangegeven.

2.3.2 Landschapsontwikkelingsplan

De gemeenteraad van Dalfsen heeft het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld. Het landschap van de gemeente Dalfsen is in beweging. Ontwikkelingen zoals wonen, bedrijvigheid, recreatie en toerisme, landbouw, natuur en water, drukken hun stempel op het landschap.

Voorbeelden zijn de uitbreiding van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, de Reconstructie, de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en Robuuste Verbindingszone, de vrijkomende agrarische bebouwing, de aanleg van routestructuren en van waterbergingsgebieden. De kwaliteit van het landschap kan hiermee in het geding komen.

Het landschap van Dalfsen is heel gevarieerd. In het buitengebied zijn dan ook verschillende landschapstypen te onderscheiden. De landschapstypen zijn gebaseerd op de kenmerken, die ontstaan zijn onder invloed van natuurlijke processen en het handelen van de mens.

Van belang is daarom dat de gemeente Dalfsen een handvat heeft om sturing te geven aan de landschappelijke kwaliteit. Bestaande landschapsbeleidsplannen zijn verouderd en dekken niet het gehele grondgebied van de gemeente Dalfsen. In 2010 wordt de welstandsnota herzien. In de plattelandsvisie Dalfsen, die in april 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld, is dan ook aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit verder dient te worden uitgewerkt in een landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Het LOP vormt een hulpmiddel voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Hierin wordt, uitgaande van de bestaande kwaliteit, de gewenste ontwikkeling vastgelegd. De deelgebieden en de ontwikkelingsrichtingen, zoals weergegeven in de plattelandsvisie, vormen het uitgangspunt voor de visievorming.

Het LOP vormt een inhoudelijk sturingskader voor ontwikkelingen in het landschap van de gemeente.

De rivier De Vecht heeft een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van het landschap van Dalfsen. De Oer-Vecht ontstond bij het afsmelten van het landijs aan het einde van de voorlaatste ijstijd (Saliën). Door opvulling met divers materiaal vanaf het Drents keileempatroon splitste de Oer-Vecht zich in De Reest (ten noorden van Dalfsen) en de Vecht. Het brede oerstroomdal is in de loop van de tijd gevuld met diverse zandafzettingen door rivier en wind. Door de invloed van mens en natuur zijn hier veel verschillende landschappen ontstaan. Het landschap is in te delen in verschillende landschapstypen en deelgebieden. Zoals zichtbaar op onderstaande kaart ligt het perceel Verbindingsweg 3 in het kampenlandschap.

Kaart 6

afbeelding "i_NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01_0006.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01_0007.png"

Fragmenten uit het LOP

Een LOP gaat uit van de bestaande kwaliteiten en potenties van het landschap en beschrijft de gewenste ontwikkelingen. Het LOP biedt een kader om ruimtelijke ingrepen in het landschap te toetsen. Voor het landschap van Dalfsen zijn in het LOP de karakteristiek en de bestaande kwaliteiten benoemd. Voor het kampenlandschap (Verbindingsweg 3) gelden de kwaliteiten biodiversiteit (planten, dieren) en waardevolle waterhuishouding.

Belangrijk is de versterking van de karakteristieke kwaliteiten van de verschillende landschapstypen en deelgebieden. In het kampenlandschap gaat het om de volgende maatregelen:

  • Versterken landschappelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit door: herstel en aanleg houtsingels, kavelgrensbeplanting, erfbeplanting, wegbeplanting.
  • Versterken biodiversiteit en natte omstandigheden door; oeverbeheer en aanleg van poelen al dan niet in combinatie met water retentie.
  • Versterken biodiversiteit door akkerrandbeheer.
  • Versterken cultuurhistorie door de aanleg van solitaire bomen, bomenrijen of lanen.
  • Versterken belevingsmogelijkheden door herstel en aanleg routes, paden en ommetjes.

Als algemene maatregelen zijn in de visie de volgende punten opgenomen:

  • Verbeteren beeldkwaliteit (bebouwing en erven in relatie met landschap);
  • Herstel cultuurhistorie en cultuurhistorische elementen (hooibergen, schaapskooien e.d.).