direct naar inhoud van Artikel 3 Bos
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

Artikel 3 Bos

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor (hoog)opgaande afschermende beplanting, bos, water en waterhuishouding, met daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, andere-werken, waterlopen en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op de voor Bos aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk geen gebouw zijnde geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,50 m.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.3.1 Procedure

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in lid 9.1 vermelde voorbereidingsprocedure.

3.4 Aanlegvergunning
3.4.1 Het is verboden

Het is verboden op of in de tot Bos bestemde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) buiten bouwpercelen de navolgende andere-werken en/of werkzaamheden, geen normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden zijnde, uit te voeren:

  • a. het aanleggen en/of verharden wegen, (voet- of ruiter-)paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • b. het verwijderen of beschadigen van bomen en andere houtopstanden2;
  • c. het egaliseren, afgraven of ophogen van gronden;
  • d. het graven, vergraven, verbreden, verdiepen of dempen van watergangen;
  • e. het aanbrengen dan wel wijzigen van drainagesystemen;
  • f. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, met uitzondering van het aanbrengen van leidingen uitsluitend ten behoeve van de aansluiting van percelen op het openbare voorzieningennet;
3.4.2 Andere werken

Regel 3.4.1 is niet van toepassing indien het andere-werken en/of werkzaamheden betreft:

 • a. die in uitvoering zijn op het tijdstip van het rechtskracht worden van het plan dan wel worden uitgevoerd ter realisering van een bouwvergunning;
 • b. waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Natuurbeschermingswet;
 • c. die worden uitgevoerd krachtens een in het kader van de Natuurbeschermingswet vastgesteld beheersplan.
3.4.3 Andere werken en/of werkzaamheden

De andere werken en/of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die andere-werken en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de landschappelijke, cultuurhistorische en/of de aangrenzende (vochtgebonden) natuurlijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.